ایجاد سازمان سرویس

  • مطالعه سازمان
  • جذب پرسنل
  • آموزش
  • سازماندهی  پرسنل
  • طراحی کارگاه
  • تجهیز کارگاه
  • شارژ انبار قطعات یدکی
  • برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری
  • نحوه نظارت بر اجرای کلیه امور
1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com