خرید و فروش ماشین آلات

  • تست و بازدید ماشین های مشتری
  • گزارش دهی دقیق و استاندارد
  • گزارش تصویری از ظاهر دستگاه
  • گزارش سلامت دستگاه پس از اندازه گیری
  • پارامترهای مشخص و تست عملکرد دستگاه
  • مشاوره خرید دستگاه شامل بازرسی کامل دستگاه ، بازدید ظاهری ، تست عملکرد دستگاه و اندازه گیری پارامترهای مشخص شده همچنسن ارائهگزارش تصویریهمراه با جداول اندازه گیری و تشریح وضعیت دستگاه و ارزش گذاری
1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com