سیستم های روانکاری مرکزی برای کاربردهای صنعتی

BEKA تمامی انواع سیستم های روانکاری صنعتی ، مانند سیستم single line ،multi line ،progressive ،dual line سیستم های گردشی روغن و سیستم های بادی و روغنی توسعه و تولید می کند.

Single line system: برای تامین روانکارماشین های با سایز کوچک و متوسط.

Multi line system: برای ماشین هایی با تعداد نقاط روانکاری کم ، مانند کمپرسورها.

Progressive system: برای ماشین ها و کارخانه هایی که روانکاری در دسته های مختلف صورت می گیرد.

Dual line system: برای ماشین ها یا کارخانه هایی که نقاط روانکاری به صورت وسیعی از هم جدا هستند مانند دستگاههای بزرگ چاپ.

1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com