سیستم های روانکاری مرکزی برای کارخانه های چوب بری و الوارسازی

در تمامی مراحل کارخانجات چوب ماند فرآوری چوب ، اره های دوار ، خطی ، طبقه بندی پنل ها ، خط های پروفیل سازی.

1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com