سیستم هشدار کمربند ایمنی


این سیستم ، در صورت فراموشی بستن کمربند ایمنی ، به راننده هشدار صوتی داده و تا زمانیکه راننده کمربند خود را نبسته است بوق هشدار ادامه خواهد داشت. بر اساس استاندارد بین المللی زیر ، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان ماشین آلات معدنی الزامی است .


برچسب ها: سیستم هشدار کمربند ایمنی


1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com