● صفحه LCD آبی / سفید

● رابط کاربر پسند

● وصل و پخش اتصال با چاپگر

● آسان نصب و موقعیت

1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com