این دستگاه بیل مکانیکی در مناطق دورافتاده ای که مقیاس کامیون ها به مراتب وسیع است کار می کند و بنابراین دقت بار در کامیون اهمیت زیادی دارد و همچنین مدیریت داده های ارسال شده برای صورتحساب یا ارزیابی های تولید به طور مستقیم از ماشین های بیل مکانیکی. با استفاده از helperXE روی صفحه نصب شده مطمئنید که هر سطر وزن می شود، بار در حد مجاز است، تولید تحت کنترل است، مقدار منتقل شده از راه دور برای تجزیه و تحلیل حمل و نقل معدن و موجودی سهام منتقل می شود. helperXE بوسیله بیست سال تجربه VEI در زمینه کاربرد بیل مکانیکی ایجاد شده است، اولین بار در سال 1998.

1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com